Vallox > Apie vėdinimą  > Vėdinimo sistemos parametrų matavimas ir reguliavimas

Vėdinimo sistemos parametrų matavimas ir reguliavimas

Vėdinimo sistemos efektyvumo matavimas

Periodiškas vėdinimo sistemos parametrų matavimas ir reguliavimas užtikrina tinkamą jos veikimą, gerą vėdinimą kiekviename kambaryje ir tinkamus oro mainus.

 

Tam, kad vėdinimo sistema veiktų tinkamai, ji turi būti sureguliuota laikantis vėdinimo schemos. Tik tinkamai sureguliuota sistema užtikrins reikiamą patalpų vėdinimą ir teisingą tiekiamo ir ištraukiamo oro srautų santykį. Jei patalpose susidarytų per didelis slėgis, į pastato konstrukcijas ir išorinį apvalkalą būtų stumiama drėgmė, o jei susidarytų neigiamas slėgis, dėl jo gali pranykti trauka židiniuose, o iš sienų konstrukcijų ir lauko į vidų gali atkeliauti tarša.

 

Tiekiamo ir ištraukiamo oro vėdinimo sistemos savitoji ventiliatorių galia (SFP), t. y. ventiliatorių naudojama galia tam tikram oro srautui, turi būti ne didesnė nei 1,8 kW/(m3/s) (2017 m. spalio 10 d. Aplinkos ministerijos potvarkis dėl naujos statybos statinių energinio naudingumo). Norint pasiekti šį rodiklį, reikalingi nuolatinės srovės ventiliatoriai, atidus planavimas, platus ortakių tinklas ir profesionalus sistemos reguliavimas.

 

„Vallox“ vėdinimo įrenginiai yra konkurencingi, juos pritaikyti pagal poreikius, o su jais įrengtas vėdinimas bus tylus, taupus ir funkcionalus. Naujausiuose įrenginių modeliuose galima atskirai reguliuoti kiekvieno ventiliatoriaus greitį, taip pat tiekiamo ir ištraukiamo oro santykį.

 

Valdiklių „Digit SED“ ir „MyVallox Control“ nuostatų meniu ventiliatorių greitis bei tiekiamo ir ištraukiamo oro srautų santykis reguliuojamas nustatant reikiamą procentinę vertę.

Valdiklio „Vallox ProControl“ konfigūracijos meniu naudotojas gali pasirinkti į ventiliatorių tiekiamą valdymo įtampą (0–10 V).

Keturių pakopų valdiklyje „Vallox SC“ ir SC bei MC modelių gartraukiuose ventiliatoriaus valdymo įtampa (0–10 V) reguliuojama valdiklio potenciometrais. Valdiklis taip pat gali matuoti įtampą, kad būtų galima ją įvesti į matavimų protokolą.

MC vėdinimo įrenginiuose tiekiamo ir ištraukiamo oro srautų santykis reguliuojamas potenciometru, esančiu vėdinimo įrenginio viduje.

Bendrosios reguliavimo instrukcijos

Oro srautus reikėtų sureguliuoti taip, kad ventiliatoriai veiktų kuo mažesniu greičiu. Jei be reikalo nustatomas didelis ventiliatorių greitis ir oro srautai sunkiai veržiasi pro sklendes, smarkiai išauga vėdinimo sistemos keliamo triukšmo lygis ir ventiliatorių suvartojamos energijos kiekis. Be to, jei sklendės per daug uždaromos, prireikus vėdinimo nepavyks sustiprinti.

 

Oro srautai turėtų būti matuojami naudojant švarius originalius filtrus. Turi veikti šilumos rekuperatorius: vasarinė sklendė neturi būti vasaros pozicijoje, nes kai kurių vėdinimo įrenginių oro srautai gali būti kitokie nei oro srautai žiemą. Tinkamas tiekiamo ir ištraukiamo oro santykis ypač svarbus žiemą. Prieš reguliuodami turite įsitikinti, kad išorinės grotelės neuždengtos uodų tinkleliu.

 

Jei oro temperatūra žemiau nulio, reikia pasirūpinti, kad šilumos rekuperatoriaus šilumokaitis neapledėtų. Įrenginiuose, kuriuose veikia naujoji automatinė MC atitirpinimo sistema, prieš prasidedant atitirpinimo ciklui šilumokaityje gali susidaryti šiek tiek ledo. Jei šilumokaitis apledėjo, atitirpinimo ciklą paprastai galima paleisti įjungus židinio režimą. Atitirpinimo ciklo trukmė – maždaug 15 minučių. Vis dėlto matavimus atlikti reikėtų ne per daug šaltu oru ir ne tada, kai patalpose itin aukštas drėgmės lygis.

 

Daugelis „Vallox“ vėdinimo įrenginių turi stacionarius oro srauto matavimo vamzdelius arba tokie vamzdeliai būna gaunami kartu su įrenginiu ir turi būti įrengti ortakyje. Šiais matuokliais nustatomas slėgio skirtumas gali būti naudojamas norint nustatyti bendrą oro srautą. Tai ypač patogu, kai neįmanoma išmatuoti suplanuotų oro srautų ties sklendėmis arba jei kyla įtarimų, kad ortakiai nesandarūs arba užsikimšę.

Kaip pamatuoti vėdinimo sistemą

Oro srautų reguliavimas

Pasiruošimas

Sureguliuokite sklendes maždaug į reikiamą padėtį – paprastai jas reikia gana plačiai atidaryti. Jei turite „Vallox“ MV modelį su 2.0 ar naujesnės versijos programine įranga, atidarykite nustatymų išsaugojimo ir atkūrimo meniu ir įeikite į oro tūrio reguliavimo meniu. Jei naudojate senesnės versijos programinę įrangą, atstatykite gamyklinius nustatymus ir pasirinkite „Do you want to make expert settings?“ (ar norite nustatyti specialisto nustatymus?).

 

Bendrųjų oro srautų ties įrenginiu reguliavimas

Išmatuokite įrenginio slėgių skirtumą ištraukimo pusėje (tarp ištraukimo ir išmetimo ortakių). Peržiūrėkite įrenginio ventiliatorių kreives, kad nustatytumėte, koks reguliuojant bus jų greitis. Išmatuokite slėgio skirtumą esant tokiam ventiliatoriaus greičiui, koks jūsų požiūriu turėtų būti tinkamas, taip pat esant vienu dviem vienetais mažesniam ir vienu dviem vienetais didesniam greičiui. Paprastai užtenka trijų keturių greičių. Priklausomai nuo vėdinimo įrenginio modelio, greitis įrenginio ventiliatorių kreivėse nurodomas skaičiais, galios procentais arba kaip valdymo įtampa (V). Jei greitis nurodomas kaip įtampa, ventiliatoriaus valdymo įtampą galima išmatuoti prie valdiklio (matuojant kontaktus ir S).

Pažymėkite matavimo rezultatus ties kiekvienu greičiu ištraukiamo oro ventiliatoriaus kreivėje, esančioje vėdinimo įrenginio techninėje instrukcijoje ir per tuos taškus nubrėžkite liniją. Ventiliatorių kreives galima didesniu masteliu atsispausdinti iš „Vallox“ puslapio profesionaliems naudotojams (suomių k.). Kitas būdas nubrėžti reikiamą kreivę – pasinaudoti produktų parinkimo programine įranga „Vallox MySelecta“.

Nubrėžkite vertikalią liniją nuo oro srauto ašies, nuo suplanuoto bendro ištraukiamo oro srauto vertės, iki linijos, kurią nubrėžėte, o nuo šio taško nubrėžkite horizontalią liniją iki slėgio skirtumo ašies. Taip sužinosite, kokio slėgio padidėjimo įrenginiui reikia, kad užtikrintų tinkamą bendrą ištraukiamo oro srautą.

Išmatuokite įrenginio slėgių skirtumą ištraukimo pusėje (tarp ištraukimo ir išmetimo ortakių) ir sureguliuokite slėgį esant kuo artimesniam tinkamam ventiliatorių greičiui arba pozicijoje „Home“ (namie), kad jis atitiktų slėgio vertę, kurią ką tik nustatėte. Reguliuodami naudokite ventiliatoriaus galios procentinės vertės nustatymą valdymo skydelyje arba valdiklio potenciometrą. Taip sureguliuojamas tik konkretaus ventiliatoriaus greitis. Dabar bendras ištraukiamo oro srautas yra tinkamas.

Tokiu pačiu būdu sureguliuokite tiekiamo oro srautą, išmatavę slėgio skirtumą tiekimo pusėje (tarp lauko oro ir tiekiamo oro ortakių).

Jei tiekiamo oro srautas yra per didelis, sumažinkite tiekiamo oro filtro greitį. Jei tiekiamo oro srautas yra per mažas, padidinkite ventiliatoriaus greitį, kurį reguliavote 4 punkte, kol slėgis tiekiamo oro pusėje padidės iki reikiamo dydžio. Tada mažinkite ištraukiamojo ventiliatoriaus galią, kol nustatysite tinkamą ištraukimo pusės slėgio skirtumą. Toks reguliavimas padaro poveikį tiekiamo ir ištraukiamo oro srautų santykiui esant bet kokiam ventiliatorių greičiui. Vėliau tiekiamo ir ištraukiamo oro santykio nekeiskite! Tiekiamo ir ištraukiamo oro ventiliatorių galios skirtumas turi būti mažesnis nei 30 %.

Oro srautų matavimas konkrečiose patalpose

Nustatykite vėdinimo galingumą į poziciją „Home“ (namie) arba tokį ventiliatorių greitį, kokį nustatėte skilties „Bendrųjų oro srautų ties įrenginiu reguliavimas“ 6 punkte. Ties sklendėmis sureguliuokite kiekvienam kambariui suplanuotus pagrindinius oro srautus pozicijoje „Home“ (namie). Jei pirmą kartą reguliuojant vienos iš sklendžių oro srautas per mažas, nekeiskite sukimosi greičio vėdinimo įrenginyje. Kadangi bendras vėdinimo įrenginio oro srautas jau sureguliuotas, vadinasi, kitoje sklendėje oro srautas per didelis.

Patikrinkite, ar įjungus poziciją „Boost“ (sustiprinimas) arba įjungus atitinkamai padidintą ventiliatorių greitį turi būti pasiekiami ar viršijami plane numatyti oro srautai. Jei reikia, sureguliuokite ventiliatorių greitį pozicijoje „Boost“ (sustiprinimas). Reguliuodami naudokite ventiliatoriaus greičio procentinės vertės nustatymą valdymo skydelyje arba valdiklio potenciometrą. Taip sureguliuojamas tik konkretaus ventiliatoriaus greitis. Dabar bendras ištraukiamo oro srautas yra tinkamas. Nekeiskite sureguliuotų vožtuvų padėties arba tiekiamo ir ištraukiamo oro srautų santykio.

Jei valdiklyje yra ir aukštesnė reguliavimo pozicija, ji gali likti veikimui visa galia.

Tokiu pačiu būdu išmatuokite oro srautus, kurie bus naudojami, kai nieko nebus namie (pavyzdžiui, jie gali būti 30 % silpnesni nei esant įprastiniam vėdinimui) – įjungę poziciją „Away“ (išvykę) arba nustatę atitinkamą ventiliatorių greitį. Jei reikia, sureguliuokite ventiliatorių greitį pozicijoje „Away“ (išvykę). Reguliuodami naudokite ventiliatoriaus galios procentinės vertės nustatymą valdymo skydelyje arba valdiklio potenciometrą. Taip sureguliuojamas tik konkretaus ventiliatoriaus greitis. Dabar bendras ištraukiamo oro srautas yra tinkamas. Nekeiskite sureguliuotų vožtuvų padėties arba tiekiamo ir ištraukiamo oro srautų santykio.

Į matavimų protokolą įveskite konkrečioms sklendėms taikomus oro srautus ir reguliuojant naudotus ventiliatoriaus greičius (įskaitant valdymo įtampą arba procentinę vertę, jei tokia yra valdiklyje), taip pat tiekiamo ir ištraukiamo oro ventiliatorių veikimo procentinę vertę. Šias vertes ir sklendžių poziciją viename sudurtinio namo bute galite nukopijuoti į kitą butą, jei tie butai yra panašūs.

Paaiškinkite naudotojams, kokius greičius kokiomis situacijomis naudoti. Jei vėdinimo įrenginys turi integruotus arba išorinius drėgmės ir (arba) anglies dioksido jutiklius, paaiškinkite naudotojams, kaip jie veikia. Dauguma atvejų sureguliavus vėdinimo įrenginį, kuris turi abu jutiklius, jame galima palikti įjungtą režimą „Away“ (išvykę). Kai patalpose žmonių skaičius arba drėgmės lygis padidės, vėdinimas bus sustiprintas tiek, kiek reikės. Jei prie įrenginio neprijungtas anglies dioksido jutiklis, pasirūpinkite, kad patalpose vėdinimo užtektų net ir tada, kai drėgmės jutiklis sumažins vėdinimą išdžiūvus vonios kambariui. Šiuo tikslu reikia nustatyti stacionarų žemiausią leistiną ventiliatoriaus greitį arba sudaryti savaitinę žemiausio greičio programą.

Po reguliavimo

Išmatavus oro srautus, sklendžių reguliavimo pozicijos yra užfiksuojamos. Reguliavimo pozicijos ir sklendžių vietos neturėtų būti keičiamos. Jei gyvenamojoje zonoje oro srovė per stipriai juntama ir sklendė turi sektorinę plokštę, oro pūtimo kryptį galima pakeisti pasukant visą sklendę. Pagrindinių vėdinimo įrenginio ventiliatoriaus nustatymų – ypač tiekiamo ir ištraukiamo oro srautų santykio – negalima keisti neatliekant naujų oro srautų matavimų! Norint išvalyti sklendę ją reikia nuimti taip, kad jos sureguliuota pozicija nepasikeistų. Apvalias sklendes nuo lubų galima atsukti kartu su rėmais. Jei sklendė buvo sureguliuota magnetine juosta ar lipduku, po reguliavimo neturi pasikeisti atvirų skylučių skaičius.